۱) - جاهای خالی را پر کنید:  )

- در مقایسه دو کسر با مخرج های برابر کسری بزرکتر است که ..................................  باشد.

- برای جمع و تفریق عددهای مخلوط ابتدا .............................. و سپس .......................... را با هم جمع یا تفریق میکنیم.

- واحد استاندارد اندازه گیری طول ............... است.

- کوتاهترین فاصله بین یک نقطه از یک خط .................................................... میباشد

------------------------------------------------------------------------------------------

۲- با رقم و حروف بنویسید

شانزده و سی ویک صدم :                                       بیست ویک وسه هزارم:

301/ 2  :                                                             007 / 1 :

------------------------------------------------------------------------------------------

۳- شکل های زیر چه را نشان می دهد؟شکل به دلخواه                                                                                

      

------------------------------------------------------------------------------------------

۴- دو کسر کوچکتر از واحد انتخاب کنیدو سه کسر بین آنها را بنویسید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۵- در یک مغازه روی هم ۳۰دو چرخه و کالسکه موجود است. اگر تعداد چرخ ها روی هم ۶۸ تا باشد ار هر کدام چند عدد در مغازه وجود دارد؟

-------------------------------------------------------------------------------------------

۶-  حاصلضرب   1/۲ در۲/۱را به روش مساحتی بدست آورید؟

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

۷-  عدد اعشاری را به عدد کسر تبدیل کنید:

                    =  ۱۲/۱۳۳                                      ۴۵/۳۲ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

   ۸-تقیسم۱۰ بر ۳ را تا سه رقم اعشاری بنویسید.

----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                  

  ۹- عدد های   ۶/۲   را روی محور اعداد نمایش دهید:

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱۰- عدد مقابل را گسترده نویسی کنید.                                                                    = 345/5

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱۱- یک عدد شکلات 80 گرم وزن دارد. در 10 کیلو گرم از این شکلات چه تعداد شکلات وجود دارد؟

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱۲- در شکل روبرو چند نیم خط و چند پاره خط وجود دارد؟  (شکل به دلخواه)                                                  

                                                                                                                                                                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

۱۳- دو زاویه متم اند ٬  اگر نسبت آنها به هم 2 به 4 باشد اندازه ی زاویه ی کوچکتر چند درجه می باشد؟

-------------------------------------------------------------------------------------------

۱۴- نسبت مجموع زوایای داخلی پنج ضلعی به مجموع زوایای چهار ضلعی را بنویسید؟

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        

نمره : .................................

 

+ نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:34 توسط جواد نظری |