نمونه  سوالات ریاضی تیز هوشان و نمونه دولتی

1-    اگر از عدد0   تا 150 را پشت سر هم بنویسیم ، رقم 4 چند بار تکرار می شود؟

1)      29                         2) 30                                         3) 25                          4) 35

  2-    کتابی 114 صفحه دارد ، برای شماره گذاری آن به چند رقم نیاز داریم؟

1)      230                            2) 235                            3)234                               4) 324

3-اگر در یک تقسیم  ، باقی مانده پنج باشد ، مقسوم علیه حداقل چند است؟

1)  3                                    2) 5                                  3) 6                              4) 7

 

4- قیمت یک دفتر و دو کتاب روی هم 6800 تومان است. اگر قیمت دفتر از هر کتاب 700 تومان کم تر باشد. قیمت هر کتاب چه قدر است؟

 

1)    2000              2) 2500                                          3) 3000               4) 2200

 

  5- در بین کسرهای  چند در صد کسر بزرگتر از واحد می باشد؟

1)   50                          2) 20                                      3) 25                            4) 40

6- عدد 18 برابر است با ......... 0/5؟

1 )  16            2) 32                                                      3) 72               4) 36

   7- علی نصف پولش را به دوستش داد و ثلث بقیه را خرج کرد و540 تومان برایش ماند. نصف کل پول علی کدام است؟

1)      880                           2) 810                                  3) 750                        4)  775   

8-  یک واحد کامل چند خمس می باشد ؟

     1)   6                            2 )    5                                              3)  2                             4)  4        

 9-  مجموع دو عدد 60 وتفاوت آنها 28 است. عدد بزرگتر کدام  است؟       1)      44                   2) 16                                                    3) 32                          4)  36

10- مجموع سن محمد و احمد و محسن 31 سال است. سه سال دیگر مجموع سن آنها چند سال می باشد؟

      1  )34                       2) 36                                                    3 ) 37                        4) 40

70 گردو را بین 3 نفر تقسیم کردیم، به نفر اول 2تا بیشتر از نفر دوم و و به نفر سوم  3  تا بیشتر از بیشتر از نفر اول رسید. به نفر اول چند گردو رسیده است؟                                                                         1 )     23                        2)   26                                           3)     21                        4)   24

 

12- از 35 ت90 چند عدد بر 3 بخشپذیر می باشد؟

1)   12                      2)  19                                                   3)   15                      4)  17                  

13- سه برابر ربع  ظرفی پر از آب است. اگر 30 لیتر آن را خارج کنیم ، حجم بقیه ی ظرف نصف می شود. خمس گنجایش ظرف چند لیتر است؟

   1)120                     2)    24                                                     3)    90                   4)   60       

14- عددی در نظر بگیرید که از یک کمتر واز صفر بیشتر باشد، در این صورت معکوس آن عدد:

1)  کمتر از آن عدد است.                 2)  بیشتر از آن عدد      3)   با هم برابر هستند               4)   برابر  1  است

15-برای رفتن از تهران به رشت 4 راه وجود دارد و از رشت تا کنار دریا 3 راه وجود دارد. حالا اگر شما  بخواهید از تهران به کنار دریا بروید از چند راه مختلف  میتوانید مسیر خود را انتخاب کنید.

            1)  4              2)    7                                                           3)  12                4)   24            

16- مستطیلی داریم به طول 7 و به عرض 5 سانتی متر ٬  اگر این مستطیل را به شما بدهند  و بگویند که آن را به مربع هایی تقسیم کنید به شرط اینکه بزرگترین مربع ها را از آنها به دست آورید . در این صورت مساحت هر یک از کوچکترین مربع های به دست آمده چند سانتی متر مربع خواهد بود ؟

1)  4                                             2) 1                                 3 )  9                                            4)  16

17- مدرسه ی شهید میانجی 3 کلاس ششم  به نام های  ا لف ٬ ب٬ ج . کلاس ششم ا لف نفر دارای 20 دانش آموز٬ کلاس ششم ب دارای 25 دانش آموز و کلاس ششم ج دارای 28 دا نش آموز میباشد .  اگر این کلاس ها به ترتیب 16 ٬ ٬20 21  دانش آموز  قبول شده در تیز هوشان داشته باشند  کدام یک از گزینه های زیر در مورد این سه کلاس صادق است ؟

1)کلاس ا لف بهترین نتیجه را داشته است .

2) کلاس ب و ج  بهترین نتیجه را داشته است  .

3) کلاس های ا لف و ب بهترین نتیجه را داشته است .

4) کلاس های ا لف٬  ب ٬ ج  نتیجه ی یکسان داشته اند .

18 – اگرa+a+a+a نشان دهنده ی  1 باشد ٬    a  نشان دهنده ی چه کسری است ؟

    1) ثلث                                       2) ربع

      3) نصف                                    4) خمس 

19–  اگر به صورت کسر سه واحد و به مخرج آن 4 واحد اضافه کنیم ٬  کسر حاصل . . .

   1)   بزرگتر می شود                     2)     کوچکتر میشود                  3)  فرقی نمی کند                4)  هرسه ممکن است درست باشد

 

 

20- یک کارگر کاری را در 6ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 4ساعت انجام می دهد. اگر هر دو با هم کار کنند کار در چند ساعت

   تمام می شود؟

1) 4/2                2)    2/4                                        3)    2                 4) 2/2

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:30 توسط جواد نظری |