هدیه های آسمانی

 

1- معنی آیه ی "الله الصمد" یعنی خداوند .............  .

الف) یکتاست                         ب) فرزند کسی نیست                     ج) تواناست                         د) بی نیاز است

 

2- پدر حضرت یوسف چه نام داشت؟

الف) حضرت ابراهیم  (ع)       ب) حضرت موسی (ع)                                   ج) حضرت یعقوب (ع)      د) حضرت عیسی(ع)

 

3- خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست،کدامیک از اصول دین ما را بیان می کند؟

الف) نبوت                      ب) معاد                                             ج) توحید                              د) امامت

 

4- کدام یک جز فروع دین است؟

الف) احسان                                  ب) انفاق                                      ج) جهاد                                 د) ایثار

 

5- خداوند در قرآن  ................... را پدر مومنان و خدا پرستان نامیده است.

الف) حضرت محمد(ص)              ب) حضرت موسی(ع)                    ج) حضرت ابراهیم (ع)               د) حضرت عیسی(ع)

 

6- آیه ی " فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ......................" بیان کننده کدامیک از اصول دین ماست؟

الف) معاد                          ب) نبوت                                         ج) امامت                                  د) توحید

 

7- زندگی اصلی ما در کدام جهان است؟

الف) جهان برزخ              ب) این جهان                                        ج) جهان آخرت                د) موارد الف و ب

 

8- کتاب عزیز (قرآن) در مورد معاد چه چیزهای را بیان می کند؟

الف) نعمت های بهشت          ب) عذاب های جهنم                         ج) گفتگوی بهشتیان و جهنمیان         د) هر سه مورد

 

9- خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

الف) یوم الجزا             ب) مالک یوم الدین                                    ج) یوم الحسرت                            د) روز رستاخیز

 

10- نظم و هماهنگی جهان نشانه ی چیست؟ 

الف) جهان توسط چندین خدا اداره می شود    ب)  این نظم تصادفی است                   ج) وجود خداوند یکتا                  د) هیچکدام

            ..................................................................................................

سوالات بخوانیم و بنویسیم

 

11- معنی کلمه متنوع کدام است؟

الف) عنایت                  ب) رفتار                                               ج) زیاد                          د) گوناگون

   

12- کدام دو کلمه مترادف هستند؟

الف) رنج وگنج              ب) گفت و شنود                                     ج) سهل و آسان             د) رفت و آمد

       

13- در جمله ی (من به مدرسه رفتم ودرس خواندم تا بیسواد نباشم) چند حرف ربط وجود دارد؟

الف) 3                        ب) 4                                                   ج) 2                           د) 1

 

14- کدام گروه به ترتیب صفت و موصوف هستند؟

الف) کوه سهند             ب) دیوار بزرگ                                         ج) بزرگ مرد                  د) پسر جوان

 

15- در شعر « بنی آدم اعضای یکدیگرند       که در آفرینش ز یک گوهرند » نها د کدام است؟

الف) آفرینش                   ب) گوهرند                                          ج) بنی آدم                      د) اعضای

 

16- املای کدام کلمه نادرست است؟

الف) خاتره                    ب) ثروتمند                                            ج) تحقیق                      د) ایثار

 

17- در شعر « میا زار موری که دانه کش است      که جان دارد و جان شیرین خوش است  »  چند جمله وجود دارد؟                 

    الف) 3جمله                  ب) 2جمله                                             ج) 1جمله                       د) 4جمله

 

18- جمله ی «چه گل زیبایی! »چه نوع جمله ی می باشد؟

 الف)امری                  ب) خبری                                              ج) عاطفی                   د) پرسشی

 

19- در کدام گزینه کلمات متضاد وجود دارد؟

الف)  فراز وفرود               ب) زیر ورو                                          ج) کم وبیش                    د) هر سه مورد

 

20- پسوندهای کلمات درد،کوه،روی به ترتیب کدامند؟

الف) مند  نده  سار              ب) مند   سار  نده                             ج) نده   سار  مند                   د) زار   نده   مند       

 

       .....................................................................................................................

مطالعات اجتماعی

21- دوست خوب چه خصوصیاتی باید داشه باشد؟

الف)صادق باشد                      ب) خیر خواه باشد                           ج) ما را به راه راست هدایت کند    د) هر سه مورد

 

22- انتخاب دوست مهم است چون ................ .

الف) در رفتارمان تاثیر می گذارد              ب) در اخلاق ما تاثیر می گذارد.                 

ب) تا ابد با ما است.        د)موارد الف و ب صحیح می باشد                

23-  در تصمیم گیری نباید ................. .

الف)  مشورت کنیم                    ب) فکرکنیم                               ج) تحت تاثیر عقاید  دوستان باشیم    د) اطلاعات جمع آوری کنیم

 

24- کدام تصمیم نا درست است؟

الف) از روی لجاجت               ب) تصمیم بدون اجرا                         ج) زود هنگام                   د) هر سه مورد

   

25- کدامیک برای مشورت کردن مناسب است؟

الف) معلم                            ب) پدر ومادر                                 ج) افراد معتمد فامیل                   د) همه ی موارد

 

26- چند نوع تصمیم گیری وجود دارد  ؟

الف) 1 نوع                            ب) 2 نوع                                    ج) 3 نوع                               د) 4 نوع

 

27-بیشترین گوشت و لبنیات مورد نیاز کشور ازکدام نوع دامپروری تامین میشود؟

الف) روستایی                    ب)ایلات و عشایر                              ج) صنعتی                                       د) هر سه

    

28- کدامیک از عوامل طبیعی موثر در کشاورزی می باشد؟

الف) نیروی کار           ب) خاک          ج) سرمایه             د) کود

 

29- منظور از مرحله ی داشت در کشاورزی کدام است ؟

الف) چیدن            ب) آبیاری و پرورش گیاه                                   ج) شخم زدن                 د) بذر پاشیدن

 

30- کدامیک از عوامل انسانی موثر در کشاورزی می باشد ؟

الف) سرمایه                                                    ب)نیروی کار

ج)ابزار و وسایل                                             د )هر سه مورد

           .............................................................................................................

علوم تجربی

31-  از تجزیه ی کامل سه مولکول آب چند اتم درست می شود؟

الف)3اتم         ب) 9اتم          ج) 10اتم        د) 12اتم

 

32- کدام پدیده در تغییر شیشمیایی اتفاق می افتد ؟

الف) نوع مولکولها تغییر می کند              ب)خاصیت موکولها تغییر می کند

ج) ماده به ماده ی دیگر تبدیل می شود                   د)همه ی موارد

 

33- کدام مورد مراحل روش علمی را به ترتیب به درستی نشان می دهد ؟

الف) مشاهده- آزمایش-فرضیه-نظریه                                            ب)فرضیه- آزمایش-مشاهده- نظریه         

ج)مشاهده- فرضیه-آزمایش-نظریه                                                د) فرضیه- نظریه-آزمایش- مشاهده

 

34- کدام دسته همگی مواد طبیعی هستند؟

الف) نفت خام- درخت- کاغذ           ب) دارو- درخت- پلاستیک            ج) درخت-نفت خام- جیوه        د) مداد- کاغذ-کربن

 

 

35- کدامیک از خواص آب اکسیژنه می باشد؟

الف) ناپایدار است         ب) میکرب کش      ج) به پوست آسیبی نمی رساند            د) موارد الف و ب صحیح می باشد

 

36- آب اکسیژنه درکدام مرحله ی کاغذ سازی به آن اضافه می شود؟

الف) چیپس کردن               ب) خمیر چوب                                   ج) شستشوکردن                  د) بریدن به قطعه های گوناگون

 

37- کلر به چه علت در کاغذ سازی به آن اضافه می شود؟

الف) تهیه ی کاغذ رنگی               ب) تهیه ی کاغذ روغنی              ج) ضد عفونی کردن             د) هیچکدام

 

 8 3-کدامیک از مواد زیر پس از مصرف کردن مدت ها در طبیعت می ماند و تجزیه نمی شود؟

الف) مواد غذایی              ب) دستمال کاغذی                              ج) کتاب                         د) ظرف پلاستیکی

 

39)از مزایای ثبت اطلاعات به روش انسانهای قدیمی ............. می باشد؟

الف) ثبت اطلاعات بسیار               ب) آسیب به طبیعت                     ج) قابل دسترس بودن              د) حمل آسان

 

40- کدامبک از مزایای بازیافت می باشد ؟

الف) صرفه جویی           ب) حفظ منابع طبیعی                               ج) کم شدن هزینه ها                    د) همه ی موارد

 

           

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:25 توسط جواد نظری |